”பாவ மன்னிப்பு” சைஃப்சோன் கிளை பயான்

ஷார்ஜா மண்டலம் சைஃப்சோன் கிளையில் கடந்த 15-4-2012 அன்று பாவ மன்னிப்பு என்ற தலைப்பில் சொற்பொழிவு நடைபெற்றது. காஜா மைதீன் உலவி அவர்கள் உரையாற்றினார்கள். சகோதரர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர்.