“பாதுகாப்பு அரண் ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – ஷார்ஜா சிட்டி கிளை