பாக்கர்- விமர்சனங்களும்! விளக்கங்களும்!! (YouTube Video)

பாக்கர்- விமர்சனங்களும்! விளக்கங்களும்!! (YouTube Video)

பாக்கர் நீக்கப்பட்டது ஏன்?

Part-1

part-2

என் கேள்விக்கு என்ன பதில்? ஹாமீன் இப்ராஹீம்

சில்லறைகளின் செல்லாத வாதங்கள்: