பஹ்ரைன்மண்டலம் – வாராந்திரபயான்

பஹ்ரைன்மண்டலம் வாராந்திரபயான் நிகழ்ச்சியில் சகோ.பஸிஹ் அவர்கள் மனிதனுக்கு சுமத்தப்பட்ட பொறுப்புகள் என்ற தலைப்பில்உரை நிகழ்த்தினார்கள். நாள் :  9.11.2015  – வெள்ளிக்கிழமை
நேரம் : 6:30 pm