“பயிற்சி பயான்-“சூனியம் ஓர் ஆய்வு”” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – சுல்தான்பேட்டை