“பயிற்சி பயான் – “எதிர்ப்பில் வளர்ந்த ஏகத்துவம்”” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – சுல்தான்பேட்டை