பத்ர் களத்தை சந்தித்த கூட்டம் கபுர் வணங்கிகளை சந்திக்கத் தயங்காது!