பச்சப்பட்டி கிளை – தாவா

சேலம் மாவட்டம் பச்சப்பட்டி கிளை சார்பாக 18/10/2015 அன்று இரண்டு நபருக்கு முஹர்ரம் மாதத்தின்
மூட நம்பிக்கைகள் பற்றி தாவா செய்யப்பட்டது.