நோட்டிஸ் விநியோகம் – பஹ்ரைன்

அல்லாஹ்வின் அருளால், கடந்த 02-03-2012 அன்று பஹ்ரைன் மண்டலத்தில் தஃவா நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்து.