நோட்டிஸ் விநியோகம் – காந்தல் கிளை

நீலகிரி மாவட்டம் காந்தல் கிளை சார்பாக 05-10-2015 அன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் சமந்தமாக 500 நோட்டிஸ்
விநியோகம் செய்யப்பட்டது.