நெல்லைடவுண் கிளை – ஷிர்க் ஒழிப்பு பேனர்

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் டவுண் கிளை சார்பாக
24-9-2015 அன்று 2 இரண்டு இடங்களில் 10×8,10×10 என ஷிர்க் ஒழிப்பு பேனர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளது.