நூல் விநியோகம் -குமாரிமாவட்டம்

குமாரிமாவட்டம் சார்பாக கடந்த 17/09/14 அன்று பிற சமய சகோதரர் பிரின்ஸ் அவர்களுக்கு நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.