நூல்கள் விநியோகம் – கோவை மாவட்டம்

கோவை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 27-08-2013 அன்று நூல்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது…………..