நூல்கள் விநியோகம் – கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 05-10-2013 அன்று நூல்கள் விநியோகம் செய்து தஃவா செய்யப்பட்டது…….