நூல்கள் விநியோகம் – காரைக்கால் மாவட்டம்

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 05-05-2013 அன்று நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது……