நூல்கள் மற்றும் டிவிடிகள் – பள்ளிக்கொண்டா கிளை

வேலூர் மாவட்டம் பள்ளிக்கொண்டா கிளை சார்பாக கடந்த 02-10-2013 அன்று நூல்கள் மற்றும் டிவிடிகள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது……………..