நிர்வாகக் கூட்டம் – புருனை

புருனை மண்டலதின் நிர்வாகக் கூட்டம் கடந்த 03-09-2013 அன்று நடைபெற்றது. இதில் மார்க்க மற்றும் சமுதாயப் பணிகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.