நிர்வாகக் கூட்டம் – புருனை

புருனை மண்டலதின் கடந்த 02-10-2013 அன்று மண்டல நிர்வாகக் கூட்டம் நடைபெற்றது. மண்டல நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.