நான்கு மாதத்தில் TNTJ நடத்திய இரத்த தான முகாம்களில் 2500 க்கும் மேற்பட்டோர் குறுதிக் கொடை அல்ஹம்துலில்லாஹ்!

கடந்த நான்கு மாதத்தில் TNTJ நடத்திய இரத்த தான முகாம்களில் 2500 க்கும் மேற்பட்டோர் குறுதிக் கொடை அளித்துள்ளனர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் அதன் விபரம் பின்வருமாறு: