“நாகை வடக்கு மாவட்ட அவசர செயற்குழு” மாவட்ட செயற்குழு – மாவட்டம் சார்பாக‌