நாகூர் கிளை 1& 2 கிளை -தஃவா

நாகைதெற்கு மாவட்டம் நாகூர் கிளை 1 மற்றும் 2 ன்  கிளை சார்பாக கடந்த 15-9-14அன்று சுன்னத் ஜமாத்திற்கு பதிலாடி போஸ்டார் ஓட்டப்பட்டது