நாகூர் கிளை 1 ன் தஃவா

நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகூர் கிளை 1 ன் சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று சென்னை மன்னடியில் நடைபெற்ற பொதுகூட்டம் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது……………