“நல்லறங்கள் செய்வோம்” பொதுக் கூட்டம் – கல்லிடைக்குறிச்சி