“நரக நெருப்பிலிருந்து காத்துக்கொள்ளுங்கள்!” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – சுல்தான்பேட்டை