“நயவஞ்சகனின் பண்புகள்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – வடலூர்