“நபி மொழி தொகுப்பு – மஃரிப் ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – தக்கலை