“நபிமொழிகள் சில ” உள்ளரங்கு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – தக்கலை