“நபிகளார் மீது பொய் இட்டுக்கட்டுபவர் யார்? ” போஸ்டர் தஃவா – களியக்காவிளை