” நன்மையை ஏவி தீமையை தடுப்போம் ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – Singilimedu Tntj