“” நடமாடும் நூலகம் – செங்குன்றத்தில் நடமாடும் புக்ஸ்டால் 10 ஆட்டோக்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.