நக்கீரன் போராட்டம் தேவையற்றதா? விசமியின் கருத்துக்கு பதில்!

ஒளிபரப்பு தேதி: ஏப்ரல் (இமயம் டிவி)

உரை: ரஹ்மதுல்லாஹ்

தலைப்பு: நக்கீரன் போராட்டம் தேவையற்றதா? விசமியின் கருத்துக்கு பதில்!

நேரம்: 38:0 min

அளவு: 29:2 MB