“தொழகைக்கு நடத்து வருவதின் நன்மை” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – தாராபுரம் கிளை