தொண்டி கிளை தஃவா

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி கிளை சார்பாக 22.05.13 அன்று தஃவா செய்யப்பட்டது…..