“தையல் மிசின்கள் இரண்டு ஏழை குடும்பங்களுக்கு” வாழ்வாதார உதவி – ஓசூர்