தென்காசி  கிழக்குகிளை – தனிநபர் தாவா

நெல்லை (மேற்கு)  மாவட்டம்  தென்காசி  கிழக்குகிளை சார்பாக (09/09/15) இன்று தனிநபர் தாவா 3 நபருக்கு செய்யப்பட்டது.