தூய்மை – பட்டணம் கிளை பயான்

கடந்த 11-02-2012 அன்று குமரி மாவட்டம் பட்டணம் கிளையில் தூய்மை என்ற தலைப்பில் சொற்பொழிவு நடைபெற்றது.