தீவிரவாத எதிர்ப்பு பிரச்சாரம் குறித்து பத்திரிக்கை செய்தி – மதுரை மாவட்டம்  

மதுரை மாவட்டம்  மாவட்டத்தில் கடந்த 22-09-2014 அன்று தீவிரவாத எதிர்ப்பு பிரச்சாரம் குறித்து பத்திரிக்கையில் செய்தியாக வெளிவந்தது…………….