தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான தீவிர பிரச்சாரம் – அல் ஐன் கிளை

அல் ஐன் கிளை சார்பில் கடந்த 31-10-2014 அன்று தீவிரவாததிற்கு எதிராக கிளினிகோ கேம்பில் உள்ள 70 மாற்று மத சகோதரர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டது…………………………..