“தீன் குல பெண் மணி” நூல் விநியோகம் – பெரிய. அக்ரஹாரம் கிளை