திருவள்ளூர் மாவட்டம் மீஞ்சூர் புங்க்ம்பேடு என்ற என்ற பகுதியில் TNTJ வின் புதிய கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மீஞ்சூர் புங்க்ம்பேடு பகுதியில் கடந்த 14-09-2014 அன்று TNTJ வின் புதிய கிளை துவங்கப்பட்டது…………………………..