திருவள்ளூர் மாவட்டம் பயான்

திருவள்ளூர் மாவட்டம்  சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.அமீன் மற்றும் சகோ.உமர் ஃபாருக் ஆகியோர் மாணவர்களுக்கு எதிர்கால செயல் திட்டங்கள் குறித்து விளக்கம் அளித்தனர்கள்………