திருத்துறைபூண்டி 1 கிளை தஃவா

திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைபூண்டி 1 கிளை சார்பாக கடந்த 2.12.2011 அன்று பிரபாகர் என்ற சகோதரருக்கு இஸ்லாம் குறித்து அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் குருந்தகடு வழங்ககப்பட்டது.

மேலும் கடந்த 4.12.2011 அன்று மாற்றுமத சகோதரர்க்கு இஸ்லாம் குறித்து அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் குருந்தகுடு வழங்ககப்பட்டது.