திருச்சி மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம் – குவைத் மண்டலம்

குவைத் மண்டலத்தில் கடந்த 30-05-2014 அன்று திருச்சி மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம் மிர்காப் மர்கஸில் நடைபெற்றது…………………….