திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் – கத்தர் மண்டலம்

. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:

வாங்கியவர் பெயர்(கள்): பெர்னாட்ஸ்‬
எண்ணிககை: 1
வாங்கியவர் பெயர்(கள்): அருள் முருகன்‬
எண்ணிககை: 1
வாங்கியவர் பெயர்(கள்): சந்தானம்
எண்ணிககை: 1