திருக்குர்ஆன் மாநில மாநாடு – துண்டு பிரசுரங்கள்

திருக்குர்ஆன் மாநில மாநாட்டை யொட்டி நடப்பு டிசம்பர் மாதத்தில் கிளை மற்றும் மாவட்டங்கள் அடித்து பிரசுரிக்க வேண்டிய துண்டு பிரசுரம் மாடல்

டிசம்பர் 2017

 

Click here to download pdf file

 

மனிதர்களால் குறையும் பூமி – திருக்குர்ஆன் அறிவியல் சான்றுகள் 01 துண்டு பிரசுரம்

Click here to download pdf file

 

திருக்குர்ஆன் மாநில மாநாட்டை யொட்டி நடப்பு பிப்ரவரி மாதத்தில் கிளை மற்றும் மாவட்டங்கள் அடித்து பிரசுரிக்க வேண்டிய துண்டு பிரசுரம் மாடல்

பிப்ரவரி 2018

Click here to download PDF