“”திருக்குரான் தர்ஜுமா” வாசிக்கப்பட்டது” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – துறைமுகம் கிளை