“தினம் ஓர் தகவல் ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பெரிய. அக்ரஹாரம் கிளை