திண்டுக்கல் மாவட்டம் தஃவா

திண்டுக்கல் மாவட்டம்  சார்பாக 21-09-2014 அன்று சென்னை மன்னடியில் நடைபெற்ற பொதுகூட்டம் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது………………