” ” திடீரென்று வரும் மறுமைநாள் ” ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – செரங்காடு கிளை