தர்ஹா வழிபாடுகளும் தவறான நம்பிக்கைகளும் 3-9-2009


ஒளிபரப்பான தேதி: 3-9-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: லுஹா
தலைப்பு: தர்ஹா வழிபாடுகளும தவறான நம்பிக்கைகளும்
நேரம்: 48:07 min
அளவு: 60.48 MB

  • image3-9-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி